Психотерапията като цяло цели постигането на промяна и подобряване качеството на живот на клиента. Това предполага да е налице осъзнаване на проблем или ограничение и желание за ефективна работа по преодоляването му. В зависимост от заявката, с която идва клиентът, се поставят целите и се формулират търсените резултати. Психотерапията се провежда в определена рамка, в която влизат предварително уточненият ден и час за среща, времетраене (един астрономичен час), както и стойността на отделната сесия. В индивидуалната форма тя се осъществява в двойка „психотерапевт-клиент“. Необходимо условие за успех е постигането на работещ съюз между тях. Продължителността на терапията във времето и честотата до голяма степен е специфична, свързана с конкретния клиент и неговата заявка.

Потърсете ме още сега