Психологическите тестове, които използвам за оценка и становище, са създадени или адаптирани от ОС България.

ОС България е първият и до момента единствен издател на психологически тестове за страната, член на Европейската група на издадетелите на тестове (ETPG).

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм – CARS 2

Препоръчан в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
Е. Шоплер, М. Ван Бургондиен, Г. Дж. Уелмън, С. Лав

От създаването си досега, CARS е най-широко използваният инструмент за оценяване на аутизма. Форматът на изданието от 1988 г. е преименуван на CARS2-ST. Той е особено ефективен при различаването на аутизма от умствената изостаналост, а също и при различаването на умерения от силния аутизъм. Валидността на резултатите от теста е в рамките на една година. С този инструмент може да бъде измерена ефективността от терапията на детето.

Ревизираната втора версия на CARS (CARS2) съдържа нови детайли, които допълват практичността и полезността на инструмента, тъй като дават възможности за оценяване и на „добре функциониращи“ деца с аутизъм CARS-HF – тези със средно или високо IQ, които притежават по-добри вербални способности и по-слабо изразени социални и поведенчески дефицити.

CARS2-ST и CARS2-HF предлагат и няколко други значими предимства пред другите инструменти:

  1. Двете форми включват айтеми, които покриват широк кръг от диагностични критерии и отразяват общата дефиниция на аутистичния синдром, изведена в резултат на продължителни емпирични проучвания;
  2. Разработването на инструмента, усъвършенстването на неговите приложения и потвърждаването на ползите от неговото прилагане се основават на десетилетия практика с хиляди изследвани лица;
  3. CARS2-инструментите позволяват да бъдат изследвани лица от всички възрастови групи и нива на функциониране;
  4. CARS2-формите са особено полезни като изходна точка за предоставяне на диагностична обратна връзка на родителите. Формите описват широчината и интензивността на симптомите, асоциирани с аутистичния спектър (ASD). Това дава възможност на родителите да са сигурни, че специфичните поведения на тяхното дете са адекватно разгледани в хода на подробно проучване.

Developmental Profile 3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие
Препоръчан в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
Джералд Алпърн

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години.
Developmental Profile 3 е преработена версия на вече утвърдения инструмент DP-II (Alpern, Boll, & Shearer,1986). Методиката използва информацията предоставена от родителите/лицата, които се грижат за детето, за да осигури стандартна оценка в пет ключови области: физическо, социално-емоционално и когнитивно развитие, адаптивно поведение и комуникации. Новата версия съхранява приемствеността с предходното издание, но същевременно отразява културните и технологични промени. DP-3 дава възможност за бърза и икономична оценка на типичното развитие на децата и идентифициране на забавяне по една или повече от оценяваните области.

Инструментът е разработен в съответствие със стандарта IDEA и се използва за скрининг оценка на нуждите на детето от специално образование.

Свържете се с мен за повече информация и консултация относно тестовете за детско развитие.