Конфликтни взаимоотношения

Всеки човек през живота си влиза в множество емоционални взаимоотношения с другите хора. Колкото по-значим е този, с когото са установени отношения, толкова по-силна е изпитваната емоция. Качеството и спецификата на отношенията, които хората изграждат помежду си, реално съставляват начина им на живот. До голяма степен те определят и личностните ценности. Първоначално и най-интензивно отношенията с другите хора се установяват и развиват в детска възраст.

Опитът натрупан в тези първи отношения се явява като база, основа за по-нататъшното развитие на личността на детето и до голяма степен определят особеностите или как (по-скоро позитивно или по-скоро негативно) то ще възприема себе си и света около него. Това ще предопредели поведението и самочувствието му сред другите хора. Сигурната привързаност, която се изгражда между родителите и тяхното дете, става условие за възможността му в бъдеще то да създава стабилни и качествени междуличностни взаимоотношения.