Диагностика в превод от гръцки език означава „разпознаване“. Т.е. чрез професионални стандартизирани психологически методики биват отчетени индивидуално-психологическите особености на личността. Психологическата диагностика, която бих могла да ви предложа е в няколко области:

  1. Клинична.
    Психологически изследвания и становища, които да послужат пред ТЕЛК/НЕЛК. Психодиагностика на психичното здраве и развитие: наличие на органични увреждания, деменция, личностно функциониране, диагностика на когнитивните функции (памет, мислене и внимание) и диагностика на IQ (индивидуалният интелектуален коефициент).
  2. Диагностика на развитието на детето.
    Оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит във вниманието), аутизъм и разстройства на речта, дислексия. Изследване на IQ (индивидуалният интелектуален коефициент) на деца и юноши.
  3. Образователно и кариерно ориентиране.
    Подпомагане в избора на какво да уча, какво да следвам, какво да работя.

Потърсете ме още сега