Зависимости

Всяка форма на зависимо поведение се явява проблем не само за онази личност, която е развила зависимост, но и за всички близки около нея. Страдат отношенията между тях. Натрупва се неудовлетворение, обида и недоверие. Най-характерното в поведението на зависимата личност е невъзможността да упражнява контрол над своите импулси, както и да изпитва алтернативно удоволствие, не свързано със зависимостта. Много често това състояние е съпроводено с отрицание, неглижиране на проблема и намиране на рационални обяснения, които да дадат отговор на страховете на близките и да подсилят измамното усещане за възможности за контрол. Подобни защитни механизми не позволяват да бъде направена реална преценка и опит за корекция и промяна на поведението.

Най-разпространените видове зависимости са:

  • Зависимост от психоактивни вещества (ПАВ). Една от най-разрушителните видове. За ПАВ се приемат наркотици, токсини, алкохол, т.е. вещества, които въздействат на нервната система;
  • Компютърна зависимост;
  • Хазартна зависимост;
  • Емоционална зависимост;
  • Сексуална зависимост.

Развитието на зависимостта преминава през различни етапи и до голяма степен е предсказуемо. За възникването на зависимо поведение винаги значителна роля играят както социални, така и психологически причини, травми, вътрешни конфликти, за които зависимият търси начин да бъдат преодолени. Парадоксален, но е единственият, който познава.
Много трудно е самостоятелното справяне със зависимостите, а в някои случаи е невъзможно. Силата на личната воля, наличието на житейски ценности и приоритети, подкрепата на близки и приятели биха могли да подпомогнат преодоляването на зависимостта, но често не са достатъчни. С помощта на специалист могат да бъдат преодолени не само негативните физиологични и емоционални последствия, които се преживяват при отказа от обекта на зависимостта. Психотерапията дава възможност да бъдат намерени отговори, свързани с причините, които са довели до появата на зависимо поведение. Разбира се, за успешното справяне и преодоляване на зависимостта, задължително условие е осъзнаването за наличие на проблем, силно желание за преодоляването му и постоянство от страна на страдащия от зависимо поведение.